1.1.11

URGENT!!! Bacalah!

6 Hal yang harus diketahui & difahami dalam menyikapi atau menghadapi situs-situs atau forum-forum ‘mereka’

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

1. Mereka...
 • Q18:56. Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira & sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang kafir membantah dengan batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan (yang) hak, & mereka menganggap ayat-ayat kami & peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.
 • Q27:4. Sesungguhnya orang-orang (yang) tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).
 • Q31:6. Dan di antara manusia (ada) orang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan & menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab menghinakan.
 • Q30:29. Tetapi orang-orang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah akan menunjuki orang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.
 • Q45:9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah memperoleh azab menghinakan.
 • Q15:12. Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar & memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang berdosa (orang-orang kafir),
 • Q18:57. Dan siapakah lebih zalim dari pada orang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya & melupakan apa telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, & (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; & kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

2. Mereka itu dikasih tahu atau tidak, tetap saja kafir, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain…
 • Q36:10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka (yang ditakdirkan tetap kafir oleh Allah) tidak akan beriman.
 • Q4:88 Barangsiapa disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.
 • Q6:39. Dan orang-orang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu & berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan lurus.
 • Q6:125. Barangsiapa Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang tidak beriman.
 • Q7:186. Barangsiapa Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.
 • Q16:37. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang disesatkan-Nya, & sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.
 • Q7:179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin & manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) & mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), & mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai.
 • Q25:44. …atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

3. Peringatan/nasehat hanya bermanfaat bagi mereka yang beriman...
 • Q38:87. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
 • Q16:125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 • Q30:53. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang berserah diri (kepada Kami).
 • Q51:55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.
 • Q2:256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan benar daripada jalan sesat. Karena itu barangsiapa ingkar kepada Thaghut & beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali amat kuat tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 • Q6.70. Dan tinggalkanlah orang-orang menjadikan agama mereka sebagai main-main & senda gurau, & mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung & tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah.

4. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya, jangan terpancing dan jangan ikuti alur (keinginan) mereka...
 • Q4:140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari & diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik & orang-orang kafir di dalam Jahannam,
 • Q6.68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).
 • Q19:75. Katakanlah: "Barang siapa berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa lebih jelek kedudukannya & lebih lemah penolong-penolongnya."
 • Q43:83. Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) & bermain-main sampai mereka menemui hari dijanjikan kepada mereka.

5. (Penyesalan) Mereka di akhirat kelak...
 • Q26:6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita selalu mereka perolok-olokkan.
 • Q4:115. Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, & mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan telah dikuasainya itu & Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, & Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
 • Q14:44. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (pada waktu itu) datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang zalim: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau & akan mengikuti rasul-rasul." (Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?”
 • Q39:71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya & berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu & memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)."Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
 • Q67:8-10. hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) & kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan besar." Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka menyala-nyala."
 • Q35:37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan telah kami kerjakan." Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa cukup untuk berfikir bagi orang mau berfikir, & (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) & tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolongpun.
 • Q78:40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa dekat, pada hari manusia melihat apa telah diperbuat oleh kedua tangannya; & orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah."
 • Q18:106. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka & disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku & rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok.
Pedihnya azab neraka!
Q4:56 "
Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka terbakar hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan pedihnya azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha Bijaksana."

Secara anatomi lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan global yaitu:
Epidermis, Dermis, & Sub Cutis. Pada lapisan Sub Cutis terdapat banyak ujung pembuluh darah & syaraf, sehingga ketika terjadi combustio grade III (luka bakar yang telah melampaui lapisan Sub Cutis) maka rasa nyeri akan hilang. Hal ini disebabkan karena sudah tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf afferent yang membangkitkan sensasi persepsi. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan kembali (mengganti) kulit yang rusak pada saat ia menyiksa hamba-Nya yang kafir supaya hamba-Nya tersebut dapat merasakan pedihnya azab Allah tersebut.
Artikel lain tentang neraka: http://adanipermana.000webhost.info/Artikel/neraka1.htm


6. Bersungguh-sungguh, dengan cara dialog atau debat dengan ilmu yang cukup. Kalau tidak, T-I-N-G-G-A-L-K-A-N-L-A-H mereka!
 • Q4:76. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah & orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
 • Q4:140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari & diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik & orang-orang kafir di dalam Jahannam,
 • Q5:105. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk ...
 • Q16:127. ... dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka & janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa & orang-orang yang berbuat kebaikan.
 • Q15:2-3. Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).

Wallahu 'alam.

Mari bicara keyakinan dengan dalil..!
Baca juga: 6 Sebab yang Bisa Mendatangkan (membuka jalan) Hidayah


Q51:56. Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Q35:05. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu & sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.

20 comments:

 1. alhamdulillah, terima kasih

  ReplyDelete
 2. Di amerika islam ditrima dan tumbuh, dan tak ada yg perlu dikawatirkan dgn itu.. Bandingkan dgn di indonesia, umat nasrani yg mau ibadah saja gerejanya di segel dgn alasan ga jelas dan teriak2 sperti hewan buas yg ingin menerkam mangsa... Kira2 itu umat beragama bukan?

  ReplyDelete
 3. Saya rasa, semua juga menyatakan hal yang sama, dimana masing-masing mengklaim dengan SEYAKIN-YAKINNYA bahwa diluar dari ajarannya pastilah neraka yang menantinya.

  "Salam Damai"

  ReplyDelete
 4. "...masing-masing mengklaim dengan SEYAKIN-YAKINNYA bahwa diluar dari ajarannya pastilah neraka yang menantinya."

  Tidak ada KLAIM di sini... Kami hanya menyampaikan/membenarkan bukti dan/sesuai referensi!

  ReplyDelete
 5. Lihat isi qoran di atas...
  (KAMI)Alloh menyesatkan mereka dan mereka ditakdirkan untuk sesat(dari islam)..., kamu tidak akan dapat menolong mereka..

  Lalau di bawah,,

  Mereka akan dimsukkan ke tempat Neraka Jahanam karena mereka kafir...,,
  PERTANYAAN: KAMI(alloh) itu Si Setan Penyesat?? Atau Tuhan gadungan(iblis) yg mngaku sbgai Tuhan??

  Simak baik2 ISI QORAN dan PERTANYAAN saya....

  ReplyDelete
 6. mencoba menjawab pertanyaan diatas..

  mas bro itu ayat msksudnya adalah allah itu maha berkehendak.. kalo mas bro dibuat kafir ya terserah allah, kalo mas bro dibuat bodoh ya terserah allah, kalo mas bro miskin ya terserah allah.. karena Allah maha berkehendak.. tapi kalo mas bro mau berubah ya ter serah mas bro dan ketiks mas bro tiba2 jadi muslim yg pintar dan kaya ya itu semata2 juga atas ijin Allah.. jadi intinya orang muslim yang kaya dan cerdas itu harus rendah hati tidak boleh sombong karena semua adalah kehendak Allah, dan kita tidak boleh menghina yang cacat dan miskin karena mereka jadi seperti itu juga karena kehendak Allah..

  salam, islam itu indah..

  ReplyDelete
 7. Islam itu tidak salah, yg salah orang2nya, kayak di indonesia ini, sebahagian oknum yg mengatasnamakan agama, menyalahkan dan menyimpang dari ajarannya, contohnya FPI Muset(muka setan).Tak ada satupun yang sampai kepada Allah Bapa, kalau tidak melalui Yesus Christus.

  ReplyDelete
 8. Allah itu maha baik, maha pemurah, maha pengampun. 2004, saat menjelang natal, umat Kristen di aceh di larang merayakan natal, dan di usir ke hutan, akhirnya mereka merayakan natal di hutan, yang mana Allah telah melindungi mereka yang teraniaya, dan bumi aceh di telan tsunami yang maha dahsyat. Jadi orang Kristen itu harus bisa memikul salib Yesus, jadi klo gereja di bakar, ibadah di larang, janganlah berkecil hati, Allah kita, Allah Abraham, ishak dan Jakub, Allah Israel, akan membalaskannya sesuai perbuatan mereka. Teruslah bertumbuh dalam imammu. Amin

  ReplyDelete
 9. klo kita omong ngalor ngidul psti tak da ujungnya
  klo kta pingin kebenaran maka jangan pake emosi tpi akal srhat
  pertama2 kita kaji konsep ketuhanan dulu,baru ajaran2nya,trs pemeluknya

  ReplyDelete
 10. Jujur saja ada ketakutan tentang kebenaran ayat2 Al Qur'an di hati nurani mereka..makanya diplintir2 artinya
  Mereka menolak debat tentang kitab mereka sendiri karena tau banyak sekali celah untuk disebut kitab hasil rekayasa

  ReplyDelete
 11. bbm me 769ca3f0
  muhammad itu teroris, kamu hanya muslim KTP... warisan islam itu spt bokoharam, ISIS, FPI, JI.. krjnya mengganggu kafir..

  ReplyDelete
 12. Udah emang dari sononya nih orang plintir aja terus emang udah hati item lo Ano Ano... emang kapan dialog agama lo menang dgn sesama pemuka islam dan christ ... sudah lah kamu khan menginginkan dunia saja ya sudah

  ReplyDelete
 13. Memplintir ayat al quran tanpa adanya bantahan ... Seandainya membahas ayat2 bible secara dialogis berani ga ya ?

  ReplyDelete
 14. Saatnya pasti dtg setiap lutut bertelut setiap lidah mngaku bahwa Yesus lah TUHAN

  ReplyDelete
 15. Cari tahu yuk..!
  kangarul.blogspot.com/2014/02/mengapa-barat-meninggalkan-kristen.html

  ReplyDelete
 16. Kayaknya mesti pd buka "bukti dan saksi" biar pd ngerti dan ketahuan siapa yg bodoh

  ReplyDelete
 17. “Jagalah penismu, kecuali terhadap istri dan pelayan-pelayanmu.” (QS 23:5-6)

  atau,

  “Kawinlah sebanyak 2, 3 atau 4, atau bila takut tidak mampu menafkahi, setubuhi pelayan saja.” (QS 4:3)

  “Pukullah istrimu” (QS 4:34),

  “Kurunglah sampai mati” (QS 4:15),

  “Merampok itu halal” (QS 8:69, QS 48:20),

  “Di surga, pria Muslim akan dihadiahi cewek-cewek cantik” (QS 52:17-20, QS 56:22-24),

  “Bunuh orang-orang kafir yang ada di sekitarmu” (QS 9:123, QS 9:5)

  ReplyDelete
  Replies
  1. makasih atas kunjungan & komen ngawurnya.. ☺

   Delete
 18. Wah ternyata banyak yang tersinggung ya sama ayat2 Qur'an. Nggak apa2 lah, skrg tansinggung besok lusa bisa sj dpt hidayah... amin!

  ReplyDelete
 19. yg jelas Allah bgs Arab berbeda dgn Allah bgs Israel .... jd ga heran timbul pertentangan di antara ke dua pengikutnya ini.

  ReplyDelete