URGENT!!! Bacalah!


6 Hal yang harus diketahui & difahami dalam menyikapi atau menghadapi situs-situs atau forum-forum ‘mereka’

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk.

1. Mereka...
 • Q18:56. Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira & sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang kafir membantah dengan batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan (yang) hak, & mereka menganggap ayat-ayat kami & peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.
 • Q27:4. Sesungguhnya orang-orang (yang) tidak beriman kepada negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).
 • Q31:6. Dan di antara manusia (ada) orang mempergunakan perkataan tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan & menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab menghinakan.
 • Q30:29. Tetapi orang-orang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah akan menunjuki orang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.
 • Q45:9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah memperoleh azab menghinakan.
 • Q15:12. Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar & memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang berdosa (orang-orang kafir),
 • Q18:57. Dan siapakah lebih zalim dari pada orang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya & melupakan apa telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, & (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; & kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.

2. Mereka itu dikasih tahu atau tidak, tetap saja kafir, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain…
 • Q36:10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka (yang ditakdirkan tetap kafir oleh Allah) tidak akan beriman.
 • Q4:88 Barangsiapa disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.
 • Q6:39. Dan orang-orang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu & berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan lurus.
 • Q6:125. Barangsiapa Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang tidak beriman.
 • Q7:186. Barangsiapa Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.
 • Q16:37. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang disesatkan-Nya, & sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.
 • Q7:179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin & manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) & mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), & mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai.
 • Q25:44. …atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

3. Peringatan/nasehat hanya bermanfaat bagi mereka yang beriman...
 • Q38:87. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
 • Q16:125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 • Q30:53. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang berserah diri (kepada Kami).
 • Q51:55. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.
 • Q2:256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan benar daripada jalan sesat. Karena itu barangsiapa ingkar kepada Thaghut & beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali amat kuat tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 • Q6.70. Dan tinggalkanlah orang-orang menjadikan agama mereka sebagai main-main & senda gurau, & mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung & tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah.

4. Biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya, jangan terpancing dan jangan ikuti alur (keinginan) mereka...
 • Q4:140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari & diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik & orang-orang kafir di dalam Jahannam,
 • Q6.68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).
 • Q19:75. Katakanlah: "Barang siapa berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa lebih jelek kedudukannya & lebih lemah penolong-penolongnya."
 • Q43:83. Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) & bermain-main sampai mereka menemui hari dijanjikan kepada mereka.

5. (Penyesalan) Mereka di akhirat kelak...
 • Q26:6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita selalu mereka perolok-olokkan.
 • Q4:115. Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, & mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan telah dikuasainya itu & Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, & Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
 • Q14:44. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (pada waktu itu) datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang zalim: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau & akan mengikuti rasul-rasul." (Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?”
 • Q39:71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya & berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu & memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)."Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
 • Q67:8-10. hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) & kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan besar." Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka menyala-nyala."
 • Q35:37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan telah kami kerjakan." Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa cukup untuk berfikir bagi orang mau berfikir, & (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) & tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolongpun.
 • Q78:40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa dekat, pada hari manusia melihat apa telah diperbuat oleh kedua tangannya; & orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah."
 • Q18:106. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka & disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku & rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok.
Pedihnya azab neraka!
Q4:56 "
Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka terbakar hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan pedihnya azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha Bijaksana."

Secara anatomi lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan global yaitu:
Epidermis, Dermis, & Sub Cutis. Pada lapisan Sub Cutis terdapat banyak ujung pembuluh darah & syaraf, sehingga ketika terjadi combustio grade III (luka bakar yang telah melampaui lapisan Sub Cutis) maka rasa nyeri akan hilang. Hal ini disebabkan karena sudah tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf afferent yang membangkitkan sensasi persepsi. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan kembali (mengganti) kulit yang rusak pada saat ia menyiksa hamba-Nya yang kafir supaya hamba-Nya tersebut dapat merasakan pedihnya azab Allah tersebut.
Artikel lain tentang neraka: http://adanipermana.000webhost.info/Artikel/neraka1.htm


6. Bersungguh-sungguh, dengan cara dialog atau debat dengan ilmu yang cukup. Kalau tidak, T-I-N-G-G-A-L-K-A-N-L-A-H mereka!
 • Q4:76. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah & orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
 • Q4:140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari & diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik & orang-orang kafir di dalam Jahannam,
 • Q5:105. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk ...
 • Q16:127. ... dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka & janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa & orang-orang yang berbuat kebaikan.
 • Q15:2-3. Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).

Wallahu 'alam.

Mari bicara keyakinan dengan dalil..!
Baca juga: 6 Sebab yang Bisa Mendatangkan (membuka jalan) Hidayah


Q51:56. Dan Aku tidak menciptakan jin & manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
Q35:05. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu & sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.


ZEITGEIST The Movie

Berangkat dari pembenaran akan Teori Evolusi dan latar belakang pemahaman terhadap "ajaran agama yang telah salah" ajaran kristen, yang banyak kerancuan di dalamnya, semakin mengokohkan ketidakpercayaan mereka kepada institusi agama (keberadaan Sang Pencipta) dan bahkan menyalahkan "agama" sebagai salah satu sumber penyebab berbagai masalah yang ada di atas bumi ini dan melahirkan pemahaman bahwa semua agama adalah sama!

Zeitgeist adalah sebuah cara pandang atau bisa disebut ideologi para "atheis kritis" terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. "Banyak benarnya tapi ada hal-hal esensi yang luput (terlupakan) dan pasti luput (dilupakan) dari mereka yang tetap tidak mengakui adanya Sang Pencipta." Bahkan dalam Film dokumenter mereka yang satunya lagi Zeitgeist Addendum mereka jelas sekali memposisikan (men-tuhankan) AKAL dan IPTEK sebagai solusi dari segala permasalahan yang ada di bumi ini dan mereka secara terang-terangan mengajak kita untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan lain termasuk agama yang kita anut...

Dalam tradisi atheis bahwa kasus-kasus sejarah tidak begitu penting. Yang paling penting adalah DISINI dan SEKARANG.
Tak ada gunanya memikirkan bahwa masa lalu benar-benar terjadi seperti yang kita alami sekarang. Tidak ada yang ghaib, tidak ada masa depan (akhirat), yang ada cuma 'sekarang' sederhana sekali dan blak-blakan... Semua yang kita alami adalah pengalaman tanpa syarat!
Salah satu yang pasti luput (dilupakan)...

Iblis makhluk dari jenis jin meminta dipanjangkan umurnya sampai Hari Akhir dan diizinkan Allah azza wa jalla. Di hadapan-Nya juga, Iblis berjanji akan senantiasa menghalangi dan menyesatkan semua manusia keturunan Adam a.s. dari Jalan-Nya yang lurus, dan itu pun tidak Allah larang. Tetapi untuk hal yang satu ini, tidak ada kuasa Iblis bagi sebahagian (kecil) manusia yang telah Allah pilih dan kehendaki.

Dalam perjalanannya, Iblis dan para pengikutnya dari zaman ke zaman, dari peradaban yang satu ke peradaban yang lainnya, terus memberi warna, pengaruh dan bahkan mewujud dalam berbagai golongan dan kelompok lengkap dengan “program abadinya” dalam mewujudkan tekadnya yang telah Iblis janjikan dihadapan Allah azza wa jalla untuk menggoda dan menyesatkan seluruh manusia keturunan Adam. Baca lanjut..!


ZEITGEIST The Movie…
Part I... klip 1 | klip 2 | klip 3 | klip 4

Teori Evolusi
Inilah konsep Iblis yang dikembangkan untuk menipu manusia akan keberadaan Sang Pencipta. Konsep yang menyatakan bahwa kehidupan dunia dan alam semesta ini tercipta secara kebetulan dan terus berevolusi telah berhasil memalingkan banyak manusia dan merubah cara pandang mereka terhadap dunia, kehidupan dan tujuan hidup mereka.

Konspirasi atas ajaran "Kristen" dan kitab sucinya Injil...
Jauh sebelum pembuktian bahwa kitab suci Injil terdapat banyak mitos, kerancuan dan pertentangan di dalamnya, perlu digaris bawahi bahwa Iblis dan bala tentaranya, sebelumnya telah berupaya untuk menolak, mendustakan sampai kepada upaya pembunuhan para nabi dan para rasul-Nya.

Injil sudah tidak murni lagi...
Dalam perjalanannya (dengan izin Allah swt) campur tangan "manusia" telah banyak mengotori kitab suci Injil. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana theologi Amerika, Injil yang sekarang hanya 12% saja yang merupakan sabda Yesus (wahyu Allah swt yang disampaikan Nabi Isa as) dan sisanya hampir 85% adalah hasil campur tangan manusaia yang menjadikan kitab suci (agama) sebagai alat politik dan kekuasaan.

Tidak ada dalam movie: Tanda atau simbol keberhasilan mereka dalam menancapkan pengaruh, kekuasaan atau campur tangannya bisa kita lihat dengan berdirinya OBELISK di Vatikan juga di belahan dunia lainnya!

Dalam movie ini, akhirnya "kebenaran" yang ada dalam "Injil" dengan sangat mudah dimentahkan dan semakin mengokohkan ketidakpercayaan mereka akan institusi agama (keberadaan Sang Pencipta) dan bahkan menyalahkan "agama" sebagai salah satu sumber penyebab berbagai masalah yang ada di atas bumi ini.


Part II...
klip 5 | klip 6 | klip 7 | klip 8

Konspirasi atas Islam (bukan Quran)
Dalam movie ini diungkap bahwa serangan terorist WTC 9/11 adalah hasil dari sebuah konspirasi, sebuah kebohongan besar & fitnah. Yang menarik dalam klip-5 ini, mereka mulai "memunculkan" nama-nama Arab (Islam) & istilah-istilah Islam seperti kata jihad.

Kemudian istilah TERORIST & TERORISME mulai didengungkan dan diarahkan kepada kelompok manusia yang masih 'mengakui adanya Tuhan' dengan tujuan untuk membentuk ikatan sosial yang memberikan gambaran musuh bersama bagi masyarakat supaya bersatu untuk bisa membentuk sebuah kontrol masyarakat baru. Mitos baru yang sangat kejam…

Teroris..! 11 September... 11 September... Pembunuh! 11 September..! Terroris... Terroris... Al Qaeda Terrorists..! Senjata Nuklir... Terror... 9/11... Terror... Terror... Terror... Iblis..! 11 September... 11 September... The terrorists..! Perang dan bahaya..! 11 September... Terrorisme... Global terrorisme..! Terrorisme... Terrorist... Terrorist... Terrorist... Terrorist..! Terrorist... The terrorists..! Terrorists... Terrorists... Terrorism... September 11th..! Global terrorism..! Terrorism... Terrorism... Terrorists... September 11th..! World terrorism..! Terrorists... Terrorism... September 11th..! Global Terrorism... September the 11th... Terrorist. Terrorist... Terrorist... Terrorist... Terrorist... Senjata Pemusnah Masal..! September 11... 11 September... Terrorists... terrorists jahat..! Terrorists... para Terrorist tahu! Terorisme..!

...kata-kata ini diulang-ulang ...menghipnotis!

Dalam movie ini juga dijelaskan bagaimana konpirasi dilakukan dengan cara memanipulasi, menunggangi & memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu, menyewa & membayar orang-orang ‘bodoh untuk aksi teror di bawah kendali mereka.

Silahkan baca juga (tidak ada dalam movie):
Sebenarnya sudah lama usaha mereka untuk menerapkan label teror dan teroris kepada Islam melalui film-film sejenis True Lies, konspirasi peledakan pesawat PanAm, pemboman ‘WTC tahun 1993’ dst. Tapi semua itu hasilnya kurang memuaskan mereka. Maka dengan peristiwa 'teror' WTC 9/11 yang luar biasa ini mereka akhirnya mampu menipu dan memalingkan lebih banyak lagi manusia untuk turut mendukung agenda-agenda mereka. Di sisi lain manusia yang tidak turut mendukung akan menjadi "musuh" mereka.

Dalam klip-8, Flashback perjalanan sejarah mereka dimana peristiwa atau kejadian-kejadian pada saat itu sangat sesuai dengan agenda yang tertera pada Protokolat Zionis ...dan AMERIKA (bukan bangsa Amerika!) sebagai pusat kendali agenda mereka.


Part III... klip 9 | klip 10 | klip 11 | klip 12 | klip 13

Konspirasi di bidang ekonomi "ribawi"
...mereka ingin menguasai dunia. Suka atau tidak suka manusia dipaksa untuk turut, tunduk & mengakui eksistensi mereka...

Mengontrol & mengendalikan manusia (dunia) dengan kekuasaan, pengalihan dari fungsi emas ke uang kertas (dollar), sistem ekonomi ribawi & pasar saham. Mereka _juga terus berupaya untuk menjauhkan manusia dari jalan-jalan & aturan Sang Pencipta dengan_ menciptakan _thogut-thogut_ sekulerisme, nasionalisme, kapitalisme, liberalisme dan isme-isme lainnya.

Dunia hiburan ditumbuh-suburkan untuk melalaikan manusia dari berfikir, begitu juga dengan narkoba. Media televisi (audio visual) juga mereka kuasai dan dijadikan corong serta alat yang efektif untuk mengontrol dan mengawal agenda-agenda mereka.

Bagi manusia (negara-negara) yang tidak mendukung mereka, bersiap-siaplah untuk diperangi dengan terlebih dahulu dikerjain dengan cara dikuatkan dulu rasa nasionalisme dan kefanatikannya lalu di adu domba, di fitnah & dipecah belah. Kemudian tipu daya selanjutnya adalah dengan mendirikan Pemerintahan Boneka yang ketergantungan terhadap mereka begitu besar.

Bagi manusia (negara-negara) yang secara ideologi sudah bisa dikatakan sejalan, maka mereka segera mengikatnya (kembali dengan berkedok kepentingan ekonomi) dengan berbagai bentuk ikatan yang lebih luas secara teritorial. Mereka diam-diam mendirikan Nort American Union (US, Canada and Mexico) dengan mata uang Amero. Komunitas tanpa batas seperti Uni Eropa & Uni Afrika & menyusul Uni Asia adalah gerbang awal ke arah terbentuknya One World Government (1 Bank, 1 Angkatan Bersenjata & 1 Kekuasaan yang terpusat)... itulah cita-cita mereka!

Pemasangan chip RFID pada manusia menjadi salah satu target mereka dalam mengontrol individu-individu secara total.
"Inilah AKU heey manusia keturunan Adam! AKU berkuasa atas kebanyakan dari kalian... AKU LEBIH baik dibanding kalian..."

>>> Download (gratis!) ZEITGEIST The Movie (Final Edition) dengan subtitle Bahasa Indonesia, silahkan klik di sini!


Alt. link: http://www.4shared.com/video/EjUcSeW8/ZFE_DVDRip.html

Akhirnya… Kalian harus tahu kebenaran, mencari kebenaran, dan kebenaran-lah yg akan membebaskan kalian! Pasti sulit bagi mereka... yang terlanjur menganggap penguasa sebagai kebenaran dan bukan kebenaran sebagai penguasa…

-oOo-


Juga MetroTV!
Catatan saya (Jangan dibaca!):
Pertama, dari dulu banyak usaha-usaha mereka untuk merusak, memanipulasi & mengotori Quran tapi semuanya gagal. Penodaan & penyerangan terhadap kesucian & kemurnian Quran secara tekstual tidak akan pernah berhasil sebagaimana jaminan Allah swt dalam Q15.9.

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, & sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."

Para orientalis telah berupaya ‘memakai’ Quran untuk kepentingan penjajahan mereka di negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim. Mereka (dengan izin Allah swt) berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah tahun 1924, berhasil meredam perlawanan/Jihad di India dan bahkan berhasil menelurkan agama baru yang bernama Ahmadiyah di sana. Walaupun mereka berhasil mengelabui orang Islam, tapi Quran secara tekstual tetap utuh terjaga.

Sampai sekarang mereka terus merongrong, mengaburkan dan berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari Quran. Kaum Liberal terus berupaya untuk memalingkan kebenaran Quran dengan metode kritik dan revisi dengan alasan sudah tidak relevan lagi atau tidak sesuai dengan zaman sebagaimana dahulu mereka lakukan terhadap Kitab Suci Injil dan Kitab Taurat (Q6.91).

Quran yang berisi kalamullah, pembeda yang haq dengan yang batil, pedoman & jalan hidup, pengajaran (penjelasan) segala sesuatu bagi orang-orang yang berakal, pembenar kitab-kitab sebelumnya, petunjuk sekaligus rahmat bagi manusia yang mengimaninya tetap terpelihara kesucian dan kemurniannya. Fitnah, tipu daya, adu domba & penyerangan secara fisiklah akhirnya yang mereka lakukan terhadap manusia-manusia yang masih keukeuh mengakui adanya Tuhan.

Kedua, Ada program-program terencana dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sampai ratusan atau ribuan tahun ke depan? Ada kekuatan misterius yang panjang umur?!

Aku mendapati dia & kaumnya menyembah matahari, selain Allah & syaitan telah menjadikan memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, ...Q27. 24.

...kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka!

Wallahu ‘alam


20 Tahun "Rencana Islam ‘Menghijaukan’ Amerika"

:: Catatan ketakutan seorang evangelis Amerika terhadap Islam ::
Dr. Anis Sorrosh, seorang pendeta asal Arab-Palestina yang kini hidup di Amerika adalah seorang evangelis cukup terkenal. Ia pernah beberapa kali ber-debat dengan almarhum Ahmad Deedat, seorang Kristolog terkemuka dunia.

Sorrosh juga pernah menulis “The True Furqan”. Buku ini secara sengaja diterbitkan untuk mengaburkan bacaan kaum Muslimin terhadap Kitab Suci, Al-Quran. Di antaranya, ia mengganti arti “Bismillah” dengan “Bismil Abi, Wal Ibni, Waruu hil Quds” (dengan nama Tuhan Bapak, Anak dan roh kudus). Seolah-olah Al-Quran itu meyakini ketuhanan Yesus. Namun usaha pemalsuan Al-Qur’an ini tak ada efek berarti di kalangan Muslim. Sebab, kebanyakan kaum Muslim hafal ayat-ayat suci sehingga cepat ketahuan mana yg asli dan mana yg palsu.

Baru-baru ini, ia menulis sebuah artikel berjudul, “Twenty-Year Plan: Islam Targets America”, Shorrosh memaparkan kemungkinan Islam dalam 20 tahun ke depan di Amerika Serikat. Menurutnya, ada 20 kemungkinan kaum Muslim ‘menghijaukan’ AS.

Karena sebagian di antara analisanya itu bisa dikategorikan fitnah dan provokasi, hidayatullah.com menurunkan dan merubah judulnya menjadi, “20 Tahun "Rencana Islam “Menghijaukan” Amerika": [Catatan ketakutan seorang evangelis Amerika terhadap Islam].”

Analisa Sorrosh ini menunjukkan rasa kekhawatiran seorang evangelis yang tinggi bila selama dua puluh tahun ke dapan, tepatnya tahun 2020, Islam akan mampu ‘merebut’ Amerika Serikat. Di bawah ini kutipannya.

20 poin analisis Islam ‘mengambil alih’ Amerika pada Tahun 2020
1. Menggantikan kebebasan berpendapat orang Amerika dg sikap kebencian di seluruh dunia.
2. Berperang dengan kata-kata yang berasal dari pemimpin berkulit hitam, bahwa Islam di Amerika adalah agama asli di sana. Anehnya tidak ada satupun fakta yang menyebutkan bahwa orang-orang Arab menangkap dan menjual mereka sebagai budak. Yang ada adalah penyebutan untuk orang kulit hitam dan budak adalah sama yaitu “Abed.”
3. Perlawanan terhadap publik Amerika akan kebaikan Islam.
4. Mencalonkan simpatisan Muslim ke meja politik.
5. Mengambil alih media dan internet dengan membeli perusahannya atau pemegang saham.
6. Mendorong ketakutan terhadap terbatasnya/habisnya persediaan minyak di Timur Tengah.
7. Memprotes setiap saat akan kritik terhadap Islam atau analisis tentang Al-Quran di area publik.
8. Menempati posisi pemerintahan, mendapat keanggotaan dalam panggung sekolah lokal, memberikan pelatihan kepada orang-orang Muslim sebagai doktor-doktor untuk mendominasi bidang kesehatan, penelitian, dan perusahan farmasi. Belum pernah diketahui keberadan jumlah doktor-doktor Muslim di Amerika.
9. Mempercepat pertumbuhan Islam melalui: a. Perpindahan besar-besaran (100.000 tiap tahun sejak 1961) b. Menikahi orang-orang Amerika dan mengislamkan mereka (10.000 pertahun) c. Mengubah kemarahan, menjadikan orang-orang kulit hitam sebagai Islam militan (2000 tahanan telah bergabung dengan Al-Qaidah)
10. Masjid-masjid dan pusat pendidikan harus mengajarkan kebencian terhadap Yahudi, evangelis Kristen dan demokrasi. Ratusan sekolah Muslim harus lebih loyal kepada Al-Quran bukan pada hukum Amerika.
11. Memberikan bantuan kepada perguruan tinggi dan universitas di Amerika untuk pengembangan “pusat studi Islam”.
12. Memberitahukan bahwa kata-kata teroris telah ‘membajak Islam’, padahal sebenarnya tidak, dan bahwa Islam-lah yang ‘membajak teroris’.
13. Menyeru kepada orang-orang Amerika untuk bersimpati terhadap orang-orang Muslim yang ada di Amerika dengan menggambarkan sebagai imigran terbesar yang negaranya tertindas.
14. Meruntuhkan pengertian Amerika dari keamanan dengan kesalahfahaman bahwa akan ada penyerangan terhadap, jembatan, terowongan, persediaan air, bandara, gedung apartemen dan mal-mal.
15. Menghasut narapidana dengan permintaan akan hukum Islam, bukan hukum Amerika.
16. Menaikan dana/amal melalui dolar tapi digunakan utk mendanai aksi keislaman/teror Islam.
17. Menumbuhkan kecintaan terhadap Islam di kampus dan universitas dengan meminta kepada mahasiswa baru untuk mengambil mata kuliah atau kursus keislaman. Meyakinkan pada orang amerika, orang-orang Kristen, dan para sarjana bahwa Al-Quran dapat menangani kekerasan melalui cinta damai, spiritual dan aspek keagamaan
18. Berkonsolidasi dengan orang-orang Muslim, masjid, pusat studi Islam dan media melalui internet dan menangani acara tahunan untuk menyusun rencana penyebaran dakwah.
19. Menyebarkan pesan ketakutan kepada orang yang berusaha mengkritik terhadap Islam dan mencarinya untuk dimusnahkan dengan cara apapun.Menghargai orang-orang Muslim yang loyal terhadap Amerika, dengan menyorotinya sebagai pemberi suara terbesar dari minoritas dan etnik di Amerika
20. Menghargai orang-orang Muslim yang loyal terhadap Amerika, dengan menyorotinya sebagai pemberi suara terbesar dari minoritas dan etnik di Amerika. (Didin/Hidayatullah.com)

-- oOo --
Berikut, tanggapan Ust. Syamsi Ali (Imam Masjid Islamic Cultural Center of New York) atas beredarnya The True Furqon:
...Al Furqon Al Haq (The True Furqon): Sebuah Kedustaan & Pengakuan Kegagalan...
"Sungguh besar kalimat (dusta) yang mengalir dari mulut-mulut mereka, namun tak lain apa yang diucapkan kecuali kebohongan" (S. Al Kahf: 5)

Akhir-akhir ini ummat Islam di berbagai belahan dunia kembali diresahkan oleh penulisan sebuah buku yang kemudian diklaim sebagai "tandingan" Al Qur'an. Judul buku tersebut juga diambil dari salah satu sifat Al Qur'an, yaitu
"Al Furqaan" (pembeda antara kebenaran dan kebatilan). Saya sendiri menerima buku ini sekitar Juli 2001 lalu dan pada awalnya saya menganggapnya sesuatu yang tidak berharga. Sebagai seorang Muslim yang hidup di tengah-tengah non Muslim, propaganda murahan seperti ini merupakan hal biasa. Membaca, menyaksikan dan bahkan mengalami kebohongan seperti ini sudah merupakan santapan sehari-hari. Sikap saya ini juga merupakan sikap sebagian besar pemimpin komunitas Muslim di AS, yang menganggapnya sebagai pembuktian ayat Allah: "Meraka hendak memadamkan (cahaya agama) Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayaNya meskipun orang-orang kafir membenci" (Ash Shaff: 8).

Dalam pengantarnya di buku tersebut, kedua penulis yang tidak pernah menyebutkan nama lengkapnya, Al Saffee dan Al Mahdy, tidak menyebutkan buku ini sabagai tandingan Al Qur'an dan hanya menyatakan seruannya: "Kepada bangsa-bangsa Arab khususnya dan ummat Islam umumnya di seluruh dunia: Salam sejahtera dan rahmat Allah Yang Berkuasa atas segala sesuatu". Namun dalam pengantarnya di Amazon.com, penulis dengan terus terang mengatakan bahwa buku ini adalah "the most plausible challenge to the Arabic Quran in history" (Tantangan yang paling nyata terhadap Al Qur'an berbahasa Arab dalam sejarah)"

Bagi penulis, buku ini ditujukan kepada ummat Islam dan ummat Kristiani sekaligus, untuk tujuan berbeda. Untuk ummat kristiani ditujukan agar mereka mendapatkan bukti-bukti substansial akan kebenaran kitab injil, sekaligus mendapatkan tanda tanya besar akan kesahihan Al Qur'an. Sementara untuk umat Islam ditujukan agar mereka mendapatkan pelajaran dan pengalaman bercahaya. Dalam "press release" yang dikeluarkan oleh Baptist Press tanggal 27 Mei 1999, ketika awal penerbitan buku yang dipersiapkan selama tujuh tahun ini, Al Mahdy mengatakan dengan penuh optimisme: "Hendaknya ummat Kristiani di seluruh penjuru dunia mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran ummat Islam yang akan murtad ke tengah-tengah mereka".

Setelah membaca sekali lagi buku tersebut, ternyata sangkaan saya selama ini semakin kuat bahwa buku ini sesungguhnya tidak lebih dari sebuah "sampah" yang tidak berharga. Ditinjau dari segi bahasa apalagi dari segi substansi, buku ini hanya menggambarkan iri hati dan kebencian yang sangat terhadap kebenaran, yang oleh Al Qur'an digambarkan sebagai "hasadan min 'indi anfusihim" (dengki dari dalam diri mereka sendiri).

Buku ini sesungguhnya membuka "borok lama" bahwa memang ada di antara manusia yang senang mencipta buku, yang kemudian diakui sebagai wahyu Tuhan. Dengan terbitnya buku al furqaan al haq ini, terbukti pula satu ayat Al Qur'an yang menyatakan "mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mengatakan bahwa ini (kitab)dari sisi Allah. (Yang dengannya), mereka membelih ayat-ayat Allah dengan harga yang murah". Kitab ini, diakui penulis, bukan Al Qur'an dan bukan pula Injil. Melainkan ciptaan baru yang diakui sebagai petunjuk (wahyu) untuk menerangi jalan manusia. Dengan demikian, ini merupakan pembuktian karakter dasar mereka yang senang mencipta-cipta buku dan diakui sebagai wahyu dari Allah. Tidakkah ini cukup menjadi bukti bahwa kitab suci yang mereka yakini saat ini adalah juga ciptaan manusia seperti ini?

Penulis secara jujur mengakui ketinggian bahasa Al Qur'an. Namun sangat keliru ketika mengatakan bahwa bahasa buku ini menyerupai bahasa Al Qur'an. Kutipan ayat-ayat Al Qur'an secara sepotong-sepotong dalam buku ini, dapat dirasakan dengan "dzawq lughawi" (rasa bahasa), betapa berbeda dengan kata-kata sisipan dari penulis. Secara gramatik misalnya, penulis sesungguhnya tidak menyadari bahwa penyerupaan "BismillahirRahmaniRahim" dg "Bismilaab-alkalimah-ar ruuh-al ilaah al waahid al awhad" merupakan pengingkaran terhadap keyakinan dasar mereka sendiri. Karena kata benda dalam kalimat ini hanya "Aab" saja. Sementara semua kata selanjutnya adalah kata sifat dari Aab. Tanpa disadari penulis telah mengingkari konsep trinitas yang meyakini Bapak sebagai Dzat (benda), anak sebagai dzaat (benda) dan Roh kudus sebagai dzaat (benda). Sementara dalam kalimat ini, hanya Aab (bapak) saja sebagai benda, selebihnya hanya sifat dari Aab (tuhan bapak).

Sangat disayangkan, di tengah gencarnya upaya-upaya mengharmoniskan hubungan antar pemeluk agama, saat ini masih ada orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri. Justifikasi kebenaran dengan kedustaan merupakan sebuah kanaifan akan kebenaran itu sendiri. Justifikasi kebenaran kitab suci dengan kedustaan hanyalah indikasi akan kenaifan kitab suci itu sendiri dalam kebenarannya. Saya menilai, buku ini sesungguhnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap injil. Karena kenaifan injil inilah maka diperlukan kitab lain untuk menunjuki jalan manusia.

Akhirnya, saya menghimbau kiranya semua ummat beragama perlu menanamkan kejujuran pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Anda dapat mengajak kepada keimanan, sementara anda menebarkan kedustaan? Saya sepertinya bisa memahami sikap Salman Rusydi karena dia memang tidak meyakini sebuah agama. Tapi saya justeru terheran dengan sikap pemimpin agama yang berjiwa kerdil.

Bagi ummat Islam, anggap saja kasus ini sebagai krikil kecil dalam perjuangan, yang justeru mempertebal keimanan. Percayalah, kebenaran Kalam Allah tak akan ternodai secuil pun dengan kedustaan para pendusta: "Sungguh Kami menunrunkan "Dzikra (Al Qur'an) ini, dan sungguh Kami pula yang menjaganya" dan "Katakanlah: Sesungguhnya walau manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang tulisan yang menyerupai Al Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang serupa dengannya, walaupun di antara mereka saling membantu (dalam kebatilan)" demikian jaminan Allah.

Tanggapan lain:
Assalamualaikum Wr.Wb.
Seperti yang dilaporkan oleh majalah Tempo edisi minggu ini, 18-24 Maret, saat ini sedang beredar sebuah buku dengan judul "The True Furqan". Buku ini memang ditulis dengan sengaja untuk mengaburkan bacaan kaum Muslimin terhadap Kitab Suci yang sesungguhnya dan yang palsu. Hal ini dibuktikan dengan pengantar yang menyebut "Kitab ini ditujukan secara khusus kepada kaum Muslimin dan Arab".

Saya pribadi telah menerima buku ini sejak sekitar 3 bulan silam. Buku ini diterbitkan tanpa menyebutkan nama penerbit, namun menyertakan alamat pos dan tanpa nomor telepon. Setelah mengecek lebih jauh, ternyata sosok utama di balik dari terbitnya buku ini adalah Dr. Anis Shorrosh, lawan debat Ahmad Deedat
tentang Ketuhanan Jesus pada masa lalu. Jika anda membuka alamat di bawah ini, anda dapati siapa dan bagaiamana awal dari tumbuhnya buku tersebut.

Yang pasti, buku ini memang ditujukan sebagai pemalsuan Kitab Suci Al Qur'an. Berbagai surah dinamai dengan surah-surah Al Qur'an seperti An Nur, Al Fatihah, dll. "Bismillah" pada setiap surah diganti dengan "Bismil Abi, Wal Ibni, Waruuhil Quds" (dengan nama bapak, anak dan roh qudus).

Untuk itu, bersama ini saya himbau kepada semua untuk berhati-hati. Saya yakin, terbitnya buku ini tak lebih dari sebuah pembuktian akan tantangan Allah "dan jika kami ragu dengan apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami, maka datanglah satu surah (pada ayat lain 10 surah, dan pada ayat lain disebutkan semisal) yang serupa, dan ajaklah seluruh pembantumu selain Allah, jika kami jujur". Dan sudah pasti, jika anda tahu bahasa Arab dengan grammar (nahwu sharaf dan balaghah) serta mempergunakan logika serta "common sense" saja, anda akan menemui buku ini tak lebih dari "rabbish" yang sudah kumuh di pinggir jalan.

Sayang sekali, pada website Sorrosh ditemukan komentar-komentar, entah direkayasa, bahwa buku ini seolah lebih baik dari Al Qur'an. Padahal, di antara komentator tersebut terdapat pastor terkenal, seperti Billy Graham. Namun memang, logika seringkali tersembunyi di balik "dendam" terhadap nur Ilahi yang semakin menyilaukan mata-mata hati manusia, khususnya di bagian barat bumi ini.

Coba buka alamat ini, dan pastikan bahwa anda cukup landasan untuk memahami tulisan-tulisan Shorrosh. Lihat di bagian bawah website ini, ada "project khusus" untuk mengaburkan Islam yang sesungguhnya para politisi Amerika dengan nama "Project Informing Washington" on the truth of Islam. Ternyata, dalam tulisan-tulisan Shorrosh disebutkan bahwa tanpa disengaja, saat ini kita (Amerika) telah kedatangan invasi yang membahayakan. Itulah "ru'bah" (ketakutan) dan "hasadan" (dengki) yang telah tertanam dalam dirinya terhadap kebenaran ini.
http://islam-in-focus.com/TheTrueFurqan.htm


Akhirnya, "mereka ingin memadamkan cahaya Allah, namun Allah menolak hingga cahayaNya terang benderang, walau orang-orang musyrik itu membenci".


Tragedi ibu mati bersama 4 anaknya "Kuajak Anak Masuk Surga"

Selasa, 12 Maret 2007 warga Kelurahan/Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, digegerkan dgn penemuan mayat seorang ibu & empat anaknya, yg diduga bunuh diri dgn menenggak racun. Warga menemukan apotas & puluhan kapsul tak jauh dari tempat para korban tergeletak.
Peristiwa bunuh diri yg dilakukan Junania Mercy (31) setelah sebelumnya meracun 4 anaknya, benar-benar memukul anggota keluarganya. Jenazah Mercy bersama empat anaknya, yaitu Athena Latonia (11, perempuan), Prinsessa Ladova (9, perempuan), Hendrison (9, laki-laki), & Gabriela Al Cei (1,5, perempuan), disemayamkan di Perkumpulan Kematian Gotong-Royong & dikremasi di Kota Batu.

Banyak hal yg cukup membekas & membuat trenyuh dengan kepergian mereka, termasuk tentang pesan terakhirnya. Mercy pilih mati bersama anak-anaknya karena ingin masuk surga bersama-sama. Dalam surat wasiat yg ditulis untuk suaminya, Mercy antara lain berpesan "Pak, dananya sudah habis, sisa uang diambil ibu. Saya ajak anak-anak, biar masuk surga".

Dugaan sementara, aksi nekat Mercy itu karena tak kuat menanggung beban hidupnya setelah rumah tangganya tak harmonis.

Sumber: http://www.indomedia.com/BPost/032007/13/depan/utama8.htm


Life is Choice...

Life Line... Klik di sini untuk memperbesar!Klik di sini untuk memperbesar imej...
Lihat juga: Simple Line

ALLAH SWT tidak menjadikan manusia dengan sia-sia
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung-jawaban)? (Q75:36)

Tujuan penciptaan JIN dan MANUSIA
Dan Aku tidak menciptakan JIN dan MANUSIA melainkan supaya mereka mengabdi/menghamba/beribadah kepada-Ku. (Q51:56)

Jangan Sia-siakan HIDUP ini
Semua yang kita kerjakan selama hidup di bumi akan diperTANGGUNG-JAWABkan di hadapan sang Pencipta...
Barangsiapa yang mengerjakan KEBAIKAN seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan KEJAHATAN sebesar dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (Q99:7-8)

LAAILAHA ILALLAH...
Kesaksian/pengakuan bahwa TIADA TUHAN -yang berhak untuk disembah & diibadahi dengan benar- SELAIN ALLAH SWT adalah KUNCI /SYARAT kebenaran dan kebaikan yang akan menghantarkan manusia /jin kepada ridha-Nya dan memasukan hamba-hamban-Nya ke dalam SYURGA.

Sedangkan mereka yang mati dalam keKAFIRan -tidak mengakui /menolak bahwa ALLAH SWT yang telah menciptakannya, tidak menghamba /beribadah kepada ALLAH SWT sesuai syariat-syariat-Nya- maka mereka akan masuk NERAKA dan SIA-SIA segala amal /perbuatan yang telah mereka kerjakan selama hidup di DUNIA...

..mati dalam keKAFIRran, maka mereka itulah yang SIA-SIA amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni NERAKA, mereka kekal di dalamnya. (Q2:217).
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q7:147)
Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. (Q18:104-105)

Dosa
Allah swt pasti mengampuni semua dosa walaupun sebesar apa pun dosanya selama ia tidak berbuat SYIRIK terhadap-Nya. Allah swt bisa saja memasukan dulu mereka yang telah berbuat dosa selain dosa syirik ke dalam Neraka sebelum akhirnya mereka dimasukan ke dalam Syurga-Nya...
Dari Anas radhiallahu 'anhu, ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Allah ta'ala telah berfirman: "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni dosamu dan Aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan Aku (SYIRIK), niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi pula". (HR Tirmidzi, Hadits hasan shahih) [Tirmidzi no. 3540]

Syirik merupakan dosa paling besar, dosa yang di akhirat kelak tidak akan diampuni Allah kecuali jika pelakunya berTAUBAT SEBELUM AJALNYA TIBA. Pelaku kesyirikan diHARAMkan masuk SYURGA serta seluruh amalnya selama di dunia akan sia-sia...
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (Q4:116)

Syirik: perbuatan menjadikan sekutu/tandingan bagi Allah swt dalam beribadah, padahal Allah-lah yg telah menciptakan. Atau dengan kata lain, syirik: beribadah/menghamba/bertawakal/berdo'a (meminta/memohon) kepada selain Allah swt.
Syirik: Fir'aun mengaku sebagai tuhan (tandingan) dengan berkata, "Aku adalah tuhan yang paling tinggi"
Syirik: menyamakan Tuhan (Allah swt) dengan makhluk-Nya, seperti menganggap/mengimani bahwa Tuhan mempunyai anak.
Syirik: meyakini bahwa penunggu ghaib tempat-tempat tertentu (makam keramat, gunung slamet dst.) bisa memberikan keberkahan dan rizki yang melimpah.
dst...

***
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan MATI. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari NERAKA dan dimasukkan ke dalam SYURGA, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu/memperdayakan. (Q3:185)

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapa yang KAFIR maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan), agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. (Q30:43-45)

Cita-cita, mimpi (dream), harapan (hope)...
"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan..." (HR Bukhari & Muslim)

Berorientasi Akhirat...
Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. [Q29:64]

Jangan lupakan dunia..!
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. [Q28:77]

Berorientasi dunia saja..?
Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia & perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna & mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (Q11:15-16)

Kehidupan dunia...
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Q57:20)

Nanya...
Apa prioritas Anda dalam kehidupan ini?
Apa interest Anda selama hidup di dunia ini?

Tidak tahu?
Suara Adzan sudah menggema di mana-mana... Sekarang ANDA tahu! Cari Tahu!!!

Wallahu'alam


Baca Juga: Why am I on This Earth? | Dalil-dalil Kehidupan | (dan) Hidup adalah Ujian?